Axional Studio

Faci les seves pròpies aplicacions d'empresa en la web. Reconstrueixi aplicacions existents

Axional Studio és una plataforma de desenvolupament centrada en bases de dades i especialment dissenyada per a construir aplicacions empresarials web 3T. Originalment, va ser dissenyada per a funcionar amb bases de dades d’Informix i aprofitar les característiques d’aquesta. Posteriorment, va ser aplicada a bases de dades de DB2, Oracle i Postgres.

Amb Axional Studio, es pot redissenyar aplicacions clàssiques tty de 4GL o DB2. No està pensat per a embellir, sinó per a crear una arquitectura 3T completa. Per altra part, pot executar les aplicacions existents i permet migrar a la nova estructura pas a pas, proporcionant la transportabilitat de dades. Instantàniament, aportarà avantatges com el control de codi, serveis web automàtics, informes empresarials i la mobilització de dades en dispositius que funcionin amb Android™.

Arquitectura


Un sistema d’arquitectura basat en una base de dades cèntrica difereix de moltes maneres d’un arxiu basat en arquitectura de programació.

 • En comptes d’utilitzar lògica plasmada en programes compilats, utilitza lògica basada en taules. L’ús de lògica basada en taules, comportament que és altament dictaminat pel contingut de la base de dades, permet que els programes siguin més simples i més flexibles. Aquesta capacitat és una de les característiques centrals d’Axional Studio.
 • Un flexible i ampli conjunt de llenguatges XML permet als programadors escriure sentències independents de SQL, procediments (SPL) i “triggers”. El fet d’utilitzar procediments (SPL), en comptes de lògica en el nivell intermedi, proporciona un alt rendiment i avantatges d’integritat i simplicitat.
 • L’ús d’una base compartida, com a base de la comunicació entre processos paral·lels en aplicacions informàtiques distribuïdes, simplifica el disseny d’una solució; ja que aquesta DMBS proporciona processament de transaccions i indexació per a aconseguir un alt nivell de fiabilitat, rendiment i capacitat.
 • Axional Studio posseeix característiques de replicació de bases de dades per a engrandir aplicacions. Amb una simple comprovació en l’aplicació de disseny, un programa pot ser marcat com “només de lectura”. En aquests casos, tots els accessos a la base de dades des de les aplicacions seran enviats per a replicar servidors, deixant el server de transaccions primàries per a procediments OLTP.

Programació basada en diccionaris


El sistema està altament enfocat a desenvolupar aplicacions web per a negocis en sistemes de base de dades relacionals. Per això, un concepte central és un diccionari de base de dades per a emmagatzemar contingut de les aplicacions. El diccionari d’una aplicació és una base de dades on els programadors emmagatzemen models de dades, sentències en dml, lògica de negoci i defineixen la presentació. El diccionari emmagatzema:

 • Sentències en DDL (Data Definition Language) en sintaxis de bases de dades independents en XML o natives.
 • Sentèncias en DML (Data Manipulation Language) en sintaxis de bases de dades independents en XML o natives.
 • Sentències de lògica de negocis (procediments (SPL), funcions o “triggers” en sintaxis de bases de dades independents en XML o natives.
 • Atributs del diccionari de les “table-column” locals (nom de columna, informació de columna, formats, etc.)
 • Navegació dels models
 • Documentación

Un llenguatge XML per a la programació de base de dades


Como es va comentar anteriorment, la manipulació o les funcions de procediments (SPL) empresarials en bases de dades relacionals poden ser escrites utilitzant el llenguatge XML SQL. Realment és necessari? Sí, si es vol assegurar interoperabilitat i portabilitat de les bases de dades.

Un llenguatge d’script XML a nivell intermig


Tenint en compte que hi ha lògiques empresarials que no es poden escriure com procediments (SPL) o deuen ser migrades des de llenguatges 4GL existents, Studio ofereix llenguatge d’Script XML interpretat en Java. Aquest conté instruccions comuns a molts altres llenguatges 4GL de base de dades, però amb molt més poder i flexibilitat.

Dissenyador de formularis


Escrigui formularis per a poder manegar queries i transaccions en bases de dades fàcilment. A més, s’inclou un complet paquet de widgets necessari per a totes les interaccions de les interfases d’usuaris comuns.

Interoperació de la base de dades


Axional Studio és un paquet ideal per a la interoperació de bases de dades, ja que aquest pot treballar amb múltiples sistemes de bases de dades simultàniament. Com es pot escriure en codis utilitzant llenguatges XML independents de les bases de dades, no es requereix un esforç adicional a l’hora de fer una aplicació executada per Informix, Oracle, DB2 o Postgres.

Serveis web


Els serveis web estan totalment integrats en la plataforma. Quan s’escriu una rutina, aquesta pot automàticament estar disponible amb un servei web en un sol click. No és necesari fer codificat adicional. La implementació de serveis web dirigeix automàticament qualsevol petició al objecte apropiat.

Objectius

 • Desenvolupament d’Informix o DB2
 • Migració i interoperació de base de dades
 • Ampliar bases de dades amb funcions geogràfiques
 • Push/Pull de dades de l’empresa en/des de dispositius mòbils
 • Reenginyeria de sistemes existentes 4GL o DB2 a sistemes web núvol